Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2012

whenthesungoesdown
11:07
0718 e563
Reposted frompalesoap palesoap viadrugs drugs
whenthesungoesdown
11:07
0798 8976 500
life causes smoking and drinking
Reposted fromfuckyoulittle fuckyoulittle viastylish stylish
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
whenthesungoesdown
10:46
whenthesungoesdown
10:46
what the fuck are you doing?
whenthesungoesdown
10:22
Reposted frommonkeyvault monkeyvault viaMnemoSyn MnemoSyn
whenthesungoesdown
09:54— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viaapfelstrudl apfelstrudl
whenthesungoesdown
09:53
Klimt
Reposted fromtrup trup viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:53
whenthesungoesdown
09:45
0331 bbb4
Reposted fromdainty dainty viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:44
3325 98a2
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:44
Reposted frombluecat bluecat viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:44
whenthesungoesdown
09:44
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:44
8925 fde9
Signature
Reposted frommeddis meddis viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:43
5295 9bd2
Reposted fromGienekWspanialy GienekWspanialy viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:43
whenthesungoesdown
09:43
9028 7419
Reposted fromsadurday sadurday viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:42
0045 f5c0
Reposted fromnadelle nadelle viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:42

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA

Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA

Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.

Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.


                                                                                   ~według Arystotelesa.
Reposted frommarysia marysia viatheshow theshow
whenthesungoesdown
09:42
5451 eafd
Reposted frometerycznie eterycznie viatheshow theshow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...